De Koning
De Echte Bakker

Privacy Policy

V.O.F. Bakkerij de Koning ingeschreven K.V.K: 23091332 gevestigd op het Oranjeplein 14 te 3297 CV Puttershoek, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. V.O.F. Bakkerij de Koning ,houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als V.O.F. Bakkerij de Koning, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door V.O.F. Bakkerij de Koning verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht, bestelling en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht mondeling, telefonisch of schriftelijk;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.O.F. Bakkerij de Koning de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) Emailadres;
 • Geslacht.

Deze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van uw bestelling zonder deze gegevens kunnen wij geen bestelling verwerken of maken.

Uw persoonsgegevens worden door V.O.F. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • De verwerking zal in onze winkels plaats vinden bij het verwerken van uw opdracht/bestelling.
 • De gegevens zullen na verloop van de levering van de opdracht/bestelling nog 4 weken bewaard worden, daarna zullen ze vernietigt worden.
 • De gegevens zullen voor de financiële administratie nog 7 jaar bewaard worden. (o.a. facturatie)

 

Verwerking van Financiële gegevens

Via onze schriftelijke, mondelingen, telefonische overeenkomst of visitekaartjes ontvangen wij financiële gegevens. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

- Bankrekeningnummers.

De gegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doelstelling(en);

 • Het doen van offertes, het opstellen van een overeenkomst, het opstellen en versturen van facturen en het inzien van de betalingen.

Deze verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van uw bestelling zonder deze gegevens kunnen wij geen bestelling verwerken of maken.

 

Uw persoonsgegevens worden door V.O.F. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • De verwerking zal in onze winkels plaats vinden bij het verwerken van uw opdracht/bestelling.
 • De gegevens zullen na verloop van de levering van de opdracht/bestelling nog 4 weken bewaard worden, daarna zullen ze vernietigt worden.
 • De gegevens zullen voor de financiële administratie nog 7 jaar bewaard worden. (o.a. facturatie)

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Klik hier voor deze informatie: http://dekoning.echtebakker.nl/home/privay-verklaring/privayverklaring-loyaliteitsprogramma-spaarprogramma/

Verwerking gegevens via Google

Om advertenties beschikbaar te stellen gebruiken wij cookies van Google (YouTube, Google Analytics), deze cookies zorgen ervoor dat uw relevantere advertenties worden weergegeven.
Verwerking van persoons gegevens van Google klik hier voor meer informatie: https://policies.google.com/technologies/ads meer informatie over het Google privacy beleid klik hier:

https://policies.google.com/

Verwerking gegevens via Website/webshop

Verwerking van uw persoonsgegevens via onze website/webshop
klik hier voor meer informatie: https://graaggedaan.nl/klantenservice-veiligheid-en-privacy


Verwerking van persoonsgegevens van sociale media

Persoonsgegevens van sociale media worden door V.O.F. Bakkerij de Koning verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Als u meedoet met deze winactie, geeft u toestemming dat uw Facebook profiel zichtbaar is voor onze volgers, onder ons bericht.

- Na verloting van deze winactie, geeft u ons toestemming om uw Facebook profiel/naam te publiceren op onze Facebook pagina, zodat u kunt zien dat u de gelukkige winnaar bent.

 • Als u reageert op dit Facebook bericht geeft u ons toestemming om op uw Facebook bericht te reageren.
 • Als u de winnaar bent, vragen wij u om toestemming te krijgen voor een foto te maken bij het afhalen van uw gewonnen product.
 • Als u meedoet met deze winactie vinden wij het wenselijk dat er een foto of reactie geplaatst wordt op onze Facebook pagina als u het product komt afhalen.
 • Als u uw gewonnen product komt afhalen, vragen wij doormiddel van een toestemming verklaring of wij een foto van u mogen maken en deze gebruiken bij online marketing.
 • U kunt ten alleen tijden contact opnemen met Heleen de Koning om uw gegevens te laten verwijderen.
 • Zo bent u verzekerd dat wij onze volgers serieus nemen! En bent u een vertegenwoordiger van onze heerlijke producten!


Voor meer informatie omtrent Privay bij Facebook klik dan hier op deze link: https://newsroom.fb.com/news/2018/04/new-privacy-protections/

 

Daarnaast hebben wij cookies van Facebook Pixel. Deze cookies zorgen ervoor dat er voor u relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over cookies van Facebook klik hier: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Uitschakelen en verwijderen van Cookies

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Doe dit dan via uw browserinstellingen.


 

Verwerking van bijzondere gegevens

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens, o.a. portret foto, deze gegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming of in gevallen die u zelf openbaar hebt gemaakt.

Het toestemming formulier wordt alleen voor de aangegeven doeleinden gebruikt, hier kunt u altijd op terug komen en het formulier laten wijzigen of uw gegevens te laten verwijderen door contact op te nemen via: heleen@bakkerijdekoning.nl of tel: 078-6761938

Het toestemming formulier wordt nog één jaar in een dossiermap bewaard worden en zal daarna vernietigt worden.

Verwerking van camera opname

Camera toezicht.
Grondslag: vermelding op de buitenzijde van het pand.
Verwerking: Beveiliging binnen het bedrijf.
Verwerkt door: Ondernemers binnen het bedrijf.
Bewaartermijn: 4 weken na opname, maar na een incident (strafbaar feit) vastgelegd, zoals een winkeldiefstal, bewaren wij de beelden tot dit is afgehandeld.
 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

 

Persoonsgegevens van medewerkers worden door V.O.F. Bakkerij de Koning, verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.O.F. Bakkerij de Koning de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSNnummer;
 • Bankgegevens.

 

 

Uw persoonsgegevens worden door V.O.F. Bakkerij de Koning, opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gegevens worden voor de financiële administratie nog 7 jaar bewaard.
- ID bewijzen worden na beëindiging van contract nog 5 jaar bewaard.
- Dossier wordt na beëindiging van contract nog 2 jaar bewaard.
- Loonbelasting verklaring wordt na beëindiging van contract nog 5 jaar bewaard.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de internetomgeving voor de versturing van onze email;
- Het verzorgen van de financiële administratie;
- Het verzorgen van een internetomgeving van de nieuwsbrieven;
- Het verzorgen van de internetomgeving van de website/webshop;
- Het verzorgen van een internetomgeving voor uw betalingen via IDeal;
- Het verzorgen van een internetomgeving voor uw betalingen via pin-betalingen;
- Het verzorgen van een internetomgeving voor het spaarsysteem.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

V.O.F. Bakkerij de Koning bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens V.O.F. Bakkerij de Koning van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysiek of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers(sters) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. En hebben hier een geheimhoudingsverklaring voor getekend.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij zullen uw verzoek binnen vier weken behandelen, maar als er een incident (strafbaar feit) vastgelegd, kan het zijn dat het verstrekken van de gegevens langer op zich laat wachten.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

 

V.O.F. Bakkerij de Koning
Oranjeplein 14
3297 CV Puttershoek
heleen@bakkerijdekoning.nl
tel: 06-51660491
Beste Echte Bakker Zuid-West Nederland 2020

Privacy Policy is beschreven door:
Mevrouw: H.T. de Koning, ‘t-Jong
De Koning, De Echte Bakker

De Koning, De Echte Bakker

Oranjeplein 14
3297 CV Puttershoek
078-6761938
078-6766782

Openingstijden

maandag 08:00 - 17:30
dinsdag 08:00 - 17:30
woensdag 08:00 - 17:30
donderdag 08:00 - 17:30
vrijdag 08:00 - 18:00
zaterdag 07:30 - 17:00
zondag Gesloten